extern vertrouwenspersoon

Extern vertrouwenspersoon Utrecht

Omgangsvormen binnen bedrijf of organisatie

Ongewenste omgangsvormen kunnen in elk bedrijf en elke organisatie voorkomen. Denk hierbij aan zaken als (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie of niet integer gedrag. Medewerkers die dit overkomt, levert het enorm veel stress op. Vaak leidt het tot ziekteverzuim. Niet zelden werken situaties van ongewenste omgangsvormen door in de rest van de organisatie en verzieken ze de werksfeer. 

De werkgever is verplicht een beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting, welke ook het gevolg kan zijn van ongewenste omgangsvormen. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan deel uitmaken van dat beleid.
Een extern vertrouwenspersoon kan aan de medewerker steun en advies geven hoe hij of zij het beste kan handelen in de gegeven situatie. Door in een vroeg stadium een vertrouwenspersoon in te schakelen kan het ongewenste gedrag tijdig doorbroken worden.

Ongewenst gedrag kan soms lijken op gewenst gedrag. Een arm om de schouder kan soms gewenst zijn wanneer het past in het contact dat je met een collega hebt. In een andere situatie kan het ongewenst zijn en gevoelens van onveiligheid oproepen. Het is aan de werknemer zelf om te bepalen of gedrag gewenst is of niet.

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

 • Seksuele intimidatie

 • Agressie en geweld

 • Pesten

 • Discriminatie

 

Seksuele intimidatie kan de volgende vormen aannemen:

 • Verbaal: denk hierbij aan opmerkingen over kleding en uiterlijk, seksueel getinte grapjes en opmerkingen, voorstellen om seks te hebben.

 • Non-verbaal: bijvoorbeeld staren en gluren, fysiek te dichtbij komen, pornografisch getinte mails sturen.

 • Fysiek: ongevraagd zoenen, borsten aanraken, tikken op de billen, (poging tot) aanranding en verkrachting.

Tot agressie en geweld wordt gerekend:

 • Verbaal geweld en psychisch geweld: roddelen, (systematisch) rotopmerkingen maken, beledigen, bedreigen, intimideren, openlijk terecht wijzen.

 • Fysiek geweld zoals vernielen van persoonlijke eigendommen, spugen, fysiek hinderen, vastgrijpen, slaan.

Pesten binnen een bedrijf is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door een persoon of groep personen, tegen een ander die niet meer in staat is zichzelf te verdedigen.

Bij discriminatie wordt er onderscheid gemaakt op grond van geslacht, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid.

Kwesties van integriteit

Sinds 1 juli 2016 is elke organisatie met meer dan 50 werknemers verplicht beleid te hebben hoe om te gaan met meldingen over misstanden (Wet huis voor klokkenluiders). De werkgever moet een procedure vaststellen voor het melden van een misstand. In de procedure wordt in ieder geval geregeld, waar een interne melding kan worden gedaan, wanneer er sprake is van een misstand, en wie de melder kan ondersteunen.

De extern vertrouwenspersoon kan het bedrijf ondersteunen bij het vaststellen en implementeren van een dergelijke procedure. In deze procedure wordt ook de rechtsbescherming van de melder geregeld.

Bij schendingen van integriteit kun je onder anderen denken aan zaken als:

 • machtsmisbruik

 • corruptie

 • nalatigheid

 • fraude, diefstal, verduistering

 • dubieuze giften of beloften

 • belangenverstrengeling

 

Als een medewerker een vermoeden van misstand wil melden gelden de volgende regels:

 • Het vermoeden moet gebaseerd zijn op redelijke gronden ( bijvoorbeeld voortvloeiend uit kennis van de medewerker over het bedrijf)

 • Maatschappelijk belang moet in geding zijn (bijvoorbeeld schending van een wettelijk voorschrift of gevaar voor volksgezondheid of milieu)

Een medewerker kan altijd sparren met de vertrouwenspersoon Integriteit over vermoedelijke misstanden. Gezamenlijk kunnen ze dan bekijken of en hoe er gemeld kan worden.

Heb je een bedrijf en wil je graag meer informatie over wat wij als extern vertrouwenspersoon voor je bedrijf kunnen betekenen?

Neem gerust contact op per contactformulier of telefonisch. Dan kunnen  we samen, eventueel in teams, de wensen en mogelijkheden bekijken.

Home